Cel szkolenia

Praktyczne warsztaty, których celem jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Ramowy program szkolenia:

Dzień 1 – Zrozumieć wymagania

Omówienie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 2. Funkcje i stanowiska:
  • Administrator danych osobowych (ADO)
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IODO) – analiza konieczności powołania
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • Legalności
  • Celowości
  • Adekwatności
  • merytorycznej poprawności
  • ograniczenia czasowego
  • poufności i integralności danych
  • rozliczalności
  • przejrzystości
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
  • Obowiązek informacyjny
 4. Prawa i obowiązki
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 5. Analiza ryzyka zgodna z RODO
  • Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Ocena wyników szacowania.
  • Warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
 6. Powierzenie i przekazywanie
  • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
  • Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,

Dzień 2 – wdrożyć ustawę w życie

Warsztaty praktyczne – kroki wdrożenia i dokumenty wymagane przez RODO

 1. Inwentaryzacja zbiorów – wytyczne
 2. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych,
 3. Treści stosowanych klauzul zgody,
 4. Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami,
 5. Stosowane techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych,
 6. Polityka bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej,
 7. gotowość organizacji do stosowania przepisów w zakresie: profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych,
 8. poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
 9. funkcjonujące w organizacji procedury i polityki pod kątem wytycznych RODO,
 10. Wymagany poziom wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Audytowanie ochrony danych osobowych
  • Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
  • Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
  • Układanie listy pytań oceniających:
  • Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują

Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Ochrony Danych Osobowych

Cena: 700,00 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, obiad, catering, certyfikaty

[cforms name=”Wdrożenie RODO”]