Norma ISO 31000 – Zarządzanie ryzykiem

Jednym z najskuteczniejszych i jednocześnie najbardziej powszechnych systemów zmian jest norma ISO 31000. Swoją efektywność zawdzięcza przede wszystkim przyszłościowemu ukierunkowaniu, które pozwala wielu podmiotom sięgnąć po zespół narzędzi zapewniających im stabilny i długotrwały rozwój – niezależny od czynników zewnętrznych oraz zmiennej sytuacji na rynku. Warto więc bardzo uważnie przyjrzeć się problemom, dla których, w charakterze biznesowego antidotum, powołane do życia zostały nowe standardy ujęte w strategiach normy ISO 31000.

Czym jest norma iso 31000

Wśród międzynarodowych norm, określających wysokie standardy zarządzania różnego rodzaju zasobami, norma ISO 31000 zajmuje szczególne miejsce. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem – czynnikiem, który ma znaczący wpływ na rozwój biznesu, niezależnie od branży. Dynamika i zmienność, która reguluje procesy gospodarcze, wymaga od przedsiębiorców umiejętności zarządzania ryzykiem. Związane jest to z umiejętnością przeprowadzania dokładnych analiz oraz przygotowywania strategii, które pomimo zmian – nawet tych nieprzewidzianych – pozwolą przedsiębiorstwu utrzymać wysoką pozycję na rynku. Jest to również związane z zachowaniem odpowiedniej elastyczności oraz otwartości na zmiany, a dzięki temu – możliwości dostosowania się do zmieniających się oczekiwań i potrzeb konsumentów. Zarządzanie ryzykiem, w dłuższej perspektywie, jest więc nie tylko zabezpieczeniem płynnego działania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim stworzeniem nowoczesnej strategii rozwoju.

Zachowana dyscyplina w obszarze przestrzegania wytycznych ISO 31000 pomoże również w zwiększeniu wydajności pracy, a co za tym idzie – uczynieniu jej bardziej ekonomiczną. Zarządzanie ryzykiem ma bowiem na uwadze nie tylko przygotowanie przedsiębiorstwa do zmian, ale również do odpowiedzialnego wykorzystywania dostępnych mu zasobów. Norma ISO 31000 jest więc też planowaniem, ukierunkowanym na wieloletni rozwój.

Skąd pomysł na certyfikację

Wszystkie organizacje zarządzają ryzykiem. Próbują przewidzieć przyszłość i podjąć takie działania, których efekt będzie najkorzystniejszy dla organizacji. Zarządzać ryzykiem można doraźnie, od przypadku do przypadku, ale w takiej sytuacji trochę trudno mówić o prawdziwym zarządzaniu ryzykiem, raczej o identyfikacji ryzyka. Co to znaczy zarządzanie ryzykiem?
Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000 obejmuje m.in. identyfikację ryzyka, ocenę i ewaluację ryzyka, postępowanie z ryzykiem oraz jego monitorowanie i związaną z nimi komunikację.

Norma ISO 31000

Jednym z celów powstania normy jest integracja procesu zarządzania ryzykiem z procesami zarządzania organizacją, a także z jej strategią i planowaniem, zarządzaniem, procesami raportowania, politykami, wartościami i kulturą.

Ogólne podejście określone w ISO 31000 dostarcza zasad i wytycznych do zarządzania jakimkolwiek rodzajem ryzyka w sposób systematyczny, przejrzysty i wiarygodny w obrębie dowolnego zakresu i kontekstu.

Zasady i wytyczne normy są uniwersalne i mogą być stosowane do zarządzania:

 • ryzykiem operacyjnym,
 • ryzykiem finansowym,
 • ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji,
 • ryzykiem związanym z zarządzaniem ciągłością działania,
 • ryzykiem korporacyjnym,
 • ryzykiem w systemie antykorupcyjnym,
 • i innych.

Wymagania ISO 31000

Na koniec zwrócimy jeszcze uwagę na wymagania, które wiążą się z podjęciem działań zmierzających do certyfikacji procesów zarządzania ryzykiem.

W trakcie samego audytu kontrolnego ocenie podlega bowiem:

 • ogólna zgodność z wymogami ISO 31000;
 • ocena świadomości zmian wśród pracowników (audytorzy przeprowadzają rozmowy kontrolne);
 • wskazanie zarówno mocnych, jak i słabych punktów wraz z planem rozwojowym (harmonogram dalszych zmian);
 • wstępna identyfikacja i diagnoza ryzyk, z którymi dany podmiot może się zetknąć;
 • wskazanie alternatywnych rozwiązań (przede wszystkim metod działania)
wyślij wiadomość
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować wyślij do nas wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć na nią jak najszybciej.

Send a Comment