Już prawie 300 organizacji, które przygotowaliśmy do certyfikacji pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny. Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów zarządzania zgodny z normami ISO, w organizacjach zatrudniających od  jednej do kilkuset osób, we wszystkich branżach.

Wymagania otoczenia firm wpływają na wzrost liczby organizacji zainteresowanych systemami zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001. W większości przypadków są to wdrożenia zintegrowane, tzn. ISO 14001 wdrażane razem z ISO 9001 (systemem zarządzania jakością). Duże doświadczenie i szeroki zakres wiedzy naszych konsultantów pozwalają na wdrażanie samodzielnych systemów zgodnych z ISO 14001 lub systemów zintegrowanych, np. ISO 9001 i ISO 14001 w jednym, skutecznie funkcjonującym systemie zarządzania organizacją.

Kierując się doświadczeniem proponujemy Państwu najkorzystniejszy, kompleksowy program wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, który za każdym razem dostosowujemy do potrzeb organizacji klienta.

Obejmuje on następujące etapy:

etapy_wdrozenia

Etap 1 – Diagnoza

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem w organizacji klienta pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 14001 oraz przepisów prawnych, wskazanie obszarów wymagających uzupełnienia. W trakcie spotkań z pracownikami, przeglądu dokumentacji i zasad działania organizacji może okazać się, iż działanie organizacji w dużym stopniu jest już zgodne z wymaganiami normy.

Etap 2 – Szkolenie kierownictwa organizacji

Głównym celem tego szkolenia jest przekonanie kierownictwa do wykorzystania wdrażanego systemu zarządzania środowiskiem jako narzędzia przydatnego do zarządzania organizacją oraz uniknięcia niezgodności z przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Zaangażowanie kierownictwa organizacji jest podstawą funkcjonowania każdego systemu zarządzania. Zaangażowanie to bezpośrednio promieniuje na pozostałych pracowników wspomagając w ten sposób pracę pełnomocnika ds. systemu. Szczególna uwaga zwracana jest na zbieżność wymagań systemu z wymaganiami ustawowymi i prawnymi.

Etap 3 – Szkolenie pełnomocnika

Pełnomocnik odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem. W czasie trwania projektu jest osobą, która m.in. koordynuje prace przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu i rozpowszechnianiu dokumentacji systemu. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem będzie dbał o jej aktualizację, a dodatkowo przygotowywał i nadzorował przebieg auditów wewnętrznych.
Szkolenie może być zrealizowane indywidualnie lub w ramach kursów otwartych. Dodatkowo dla pełnomocników przygotowaliśmy poradnik „Jak samodzielnie wdrożyć ISO?”.

Etap 4 – Szkolenie grup roboczych

Etap opracowania dokumentacji prowadzony jest wspólnie z pracownikami odpowiedzialnymi i realizującymi zadania w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji. Dlatego ważne jest, aby osoby te znały podstawy wdrażanego systemu, wymagania normy oraz wymagania jakie są im stawiane związku z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001. Wspólnie z pracownikami omawiane są zachodzące w organizacji procesy, działalności i zadania. Szczególnie istotna jest identyfikacja aspektów środowiskowych, planów i programów środowiskowych.

Etap 5 – Opracowanie dokumentacji

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem wymaga opracowania dokumentacji w odniesieniu do przepisów prawnych, przebiegających procesów, działalności i potrzeb organizacji. Na dokumentację składają się procedury obowiązkowe wymagane przez normę, procedury (instrukcje) operacyjne i Księga Jakości. Dokumentacja powinna wykorzystywać dokumentację już funkcjonującą w organizacji np.: procedury, instrukcje i formularze, z których do tej pory korzystali pracownicy. Dlatego najkorzystniej jest przeprowadzić ten etap spotykając się z pracownikami realizującymi opisywane zadania. Oni najlepiej wskażą aspekty środowiskowe i mogące wystąpić awarie środowiskowe.
Dokumentacja może być przygotowana w formie papierowej lub elektronicznej a jeżeli organizacja nie dysponuje własnym oprogramowaniem, proponujemy jej przygotowanie w dostosowanym do wymagań ISO 14001 programie CERTUS.

Dokumentację przygotowują pracownicy organizacji lub na życzenie klienta konsultanci Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, uzgadniając ją z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

Etap 6 – Szkolenie auditorów wewnętrznych

Po opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem należy sprawdzić poprawność i stan wdrożenia opisanych w dokumentacji rozwiązań. Zadania te realizowane są przez przeszkolonych pracowników organizacji – auditorów wewnętrznych. Celem szkolenia jest przygotowanie auditorów do praktycznego przeprowadzenia audytów stąd też zawiera ono szereg ćwiczeń i scenek auditowych. Po ukończeniu szkolenia auditorzy otrzymują certyfikaty.
Oferujemy również kursy otwarte.

Etap ten nie musi być realizowany, jeżeli klient nie dysponuje osobami mogącymi pełnić funkcję auditora wewnętrznego lub zakłada, że organizacja samodzielnie nie będzie przeprowadzała auditów wewnętrznych. Wówczas rolę auditora wewnętrznego przejmuje konsultant pomagający przy wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem, który zgodnie z planem auditów wewnętrznych przeprowadza audity w fazie wdrożenia jak również i później, podczas utrzymywania systemu zarządzania środowiskiem.

Etap 7 – Wdrożenie systemu zarządzania ISO 14001

Etap wdrożenia polega na przekazaniu wszystkim pracownikom opracowanej dokumentacji, polityki środowiskowej oraz świadomości dotyczącej ich roli w funkcjonującym systemie. Forma przekazywania informacji dostosowywana jest do zasad panujących w organizacji (spotkania, szkolenia wewnętrzne, broszury, intranet). Coraz większą popularność zdobywają krótkie szkolenia e-learningowe, przygotowywane na bazie dokumentacji klienta, udostępniane wszystkim pracownikom organizacji.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem jest to również etap dokonania oceny funkcjonowania systemu i sprawdzenia gotowości do certyfikacji, poprzez przeprowadzenie auditów wewnętrznych, wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych.

Etap 8 – zgłoszenie gotowości do certyfikacji – przegląd zarządzania

Ostatnim etapem wdrożenia jest przeprowadzenie Przeglądu zarządzania. Jest to spotkanie wszystkich właścicieli procesów, pełnomocnika, pod przewodnictwem osoby zarządzającej organizacją. W spotkaniu przeważnie uczestniczy konsultant pomagając w sprawnym i zgodnym z wymaganiami normy ISO 14001 jego przeprowadzeniu. Po zakończeniu konsultant pomaga pełnomocnikowi w przygotowaniu Raportu z przeglądu zarządzania.

Etap 9 – Certyfikacja

Etap ten realizowany jest przez wybraną jednostkę certyfikującą. Pomagamy w wyborze firmy certyfikującej. Podczas audytu certyfikującego nie pozostawiamy Klientów bez opieki!

W celu ułatwienia klientom kontaktu z jednostkami certyfikującymi Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum współpracuje jako partner merytoryczny z portalem soscertyfikacja.pl.

Etap 10 – serwisowanie systemu zarządzania środowiskiem

Po otrzymaniu certyfikatu nie zostawiamy naszych klientów samych. Na życzenie pomagamy w utrzymaniu systemu zarządzania środowiskiem: wykonujemy okresowy przegląd aspektów i programów środowiskowych, szkolimy, auditujemy, przeprowadzamy przegląd systemu przed auditami nadzoru. Nasi konsultanci odpowiadają na każdy telefon i mail od klienta!

Na portalu soscertyfikacja.pl umieszczamy nowe informacje i aktualne wydarzenia ze świata certyfikacji.

 

Zobacz również:

14 kroków wdrożenia PN-EN ISO 14001
e-Auditor wewnętrzny ISO 14001
e-Pełnomocnik ISo 14001

Przejdź do formularza zapytania
Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania, wyślij do nas swoje pytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!