WDRAŻANIE ISO

Już prawie 300 organizacji, które przygotowaliśmy do certyfikacji pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny. Potrafimy skutecznie wdrożyć systemy zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 w organizacjach zatrudniających od  jednej do kilkuset osób, we wszystkich branżach.

Kierując się doświadczeniem proponujemy Państwu najkorzystniejszy, kompleksowy program wdrożenia systemu zarządzania jakością, który za każdym razem dostosowujemy do potrzeb organizacji klienta.

Program wdrażania ISO obejmuje następujące etapy:

wdrażanie iso

Etap 1 – Diagnoza

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji klienta pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 9001, wskazanie obszarów wymagających uzupełnienia. W trakcie spotkań z pracownikami, przeglądu dokumentacji i zasad działania organizacji może okazać się, iż organizacja w dużym stopniu jest już zgodna z wymaganiami normy.

Etap 2 – Szkolenie kierownictwa organizacji

Głównym celem tego szkolenia jest przekonanie kierownictwa do wykorzystania wdrażanego systemu zarządzania jakością jako narzędzia przydatnego do zarządzania organizacją oraz na podstawie wyników diagnozy ustalenie podstaw budowanego systemu. Zaangażowanie kierownictwa organizacji jest podstawą funkcjonowania każdego systemu zarządzania. Zaangażowanie to bezpośrednio promieniuje na pozostałych pracowników wspomagając w ten sposób pracę pełnomocnika ds. systemu.

Etap 3 – Szkolenie pełnomocnika

Pełnomocnik odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością. W czasie trwania projektu jest osobą, która m.in. koordynuje prace przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu i rozpowszechnianiu dokumentacji systemu. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem ISO będzie dbał o jej aktualizację, a dodatkowo przygotowywał i nadzorował przebieg auditów wewnętrznych.
Szkolenie może być zrealizowane indywidualnie lub w ramach kursów otwartych. Dodatkowo dla pełnomocników przygotowaliśmy poradnik „Jak samodzielnie wdrożyć ISO?”.

Etap 4 – Szkolenie grup roboczych,

Etap opracowania dokumentacji prowadzony jest wspólnie z pracownikami odpowiedzialnymi i realizującymi zadania w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji. Dlatego ważne jest, aby osoby te znały podstawy wdrażanego systemu, wymagania normy oraz wymagania jakie są im stawiane związku z wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. Wspólnie z pracownikami omawiane są zachodzące w organizacji procesy, działalności i zadania.

Etap 5 – Opracowanie dokumentacji

Wdrożenie systemu zarządzania jakością (ISO) wymaga opracowania dokumentacji w odniesieniu do przebiegających procesów, działalności i potrzeb organizacji. Na dokumentację składają się procedury obowiązkowe wymagane przez normę, procedury (instrukcje) operacyjne i Księga Jakości. Dokumentacja powinna wykorzystywać dokumentację już funkcjonującą w organizacji np.: procedury, instrukcje i formularze, z których do tej pory korzystali pracownicy. Dlatego najkorzystniej jest przeprowadzić ten etap spotykając się z pracownikami realizującymi opisywane zadania.
Dokumentacja przygotowywana jest w formie elektronicznej i jeżeli organizacja nie dysponuje własnym oprogramowaniem, proponujemy jej przygotowanie w dostosowanym do wymagań ISO 9001 programie CERTUS.

Dokumentację przygotowują pracownicy organizacji lub na życzenie klienta konsultanci Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, uzgadniając ją z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

Etap 6 – Szkolenie auditorów wewnętrznych

Po opracowaniu dokumentacji należy sprawdzić poprawność i stan wdrożenia opisanych w dokumentacji rozwiązań. Zadania te realizowane są przez przeszkolonych pracowników organizacji – auditorów wewnętrznych. Celem szkolenia jest przygotowanie audytorów do praktycznego przeprowadzenia audytów stąd też zawiera ono szereg ćwiczeń i scenek audytowych. Po ukończeniu szkolenia auditorzy otrzymują certyfikaty.
Oferujemy również kursy otwarte.

Etap ten nie musi być realizowany, jeżeli klient nie dysponuje osobami mogącymi pełnić funkcję auditora wewnętrznego lub zakłada, że organizacja samodzielnie nie będzie przeprowadzała auditów wewnętrznych. Wówczas rolę auditora wewnętrznego przejmuje konsultant pomagający przy wdrożeniu systemu zarządzania jakością, który zgodnie z planem auditów wewnętrznych przeprowadza audity w fazie wdrożenia jak również i później, podczas utrzymywania systemu zarządzania jakością.

Etap 7 – Wdrożenie systemu zarządzania

Etap wdrożenia polega na przekazaniu wszystkim pracownikom opracowanej dokumentacji, polityki jakości oraz świadomości dotyczącej ich roli w funkcjonującym systemie. Forma przekazywania informacji dostosowywana jest do zasad panujących w organizacji (spotkania, szkolenia wewnętrzne, broszury, intranet). Coraz większą popularność zdobywają krótkie szkolenia e-learningowe, przygotowywane na bazie dokumentacji klienta, udostępniane wszystkim pracownikom organizacji.

Wdrożenie ISO jest to również etap dokonania oceny funkcjonowania systemu i sprawdzenia gotowości do certyfikacji, poprzez przeprowadzenie auditów wewnętrznych, wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych.

Etap 8 – zgłoszenie gotowości do certyfikacji – przegląd zarządzania

Ostatnim etapem wdrożenia jest przeprowadzenie Przeglądu zarządzania. Jest to spotkanie wszystkich właścicieli procesów, pełnomocnika, pod przewodnictwem osoby zarządzającej organizacją. W spotkaniu przeważnie uczestniczy konsultant pomagając w sprawnym i zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001 jego przeprowadzeniu. Po zakończeniu konsultant pomaga pełnomocnikowi w przygotowaniu Raportu z przeglądu zarządzania.

Etap 9 – Certyfikacja

Etap ten realizowany jest przez wybraną jednostkę certyfikującą. Pomagamy w wyborze firmy certyfikującej. Podczas audytu certyfikującego nie pozostawiamy Klientów bez opieki!

W celu ułatwienia klientom kontaktu z jednostkami certyfikującymi Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum współpracuje jako partner merytoryczny z portalem soscertyfikacja.pl.

Etap 10 – serwisowanie systemu zarządzania jakością

Po otrzymaniu certyfikatu nie zostawiamy naszych klientów samych. Na życzenie pomagamy w utrzymaniu systemu zarządzania jakością: szkolimy, auditujemy, przeprowadzamy przegląd systemu przed auditami nadzoru. Nasi konsultanci odpowiadają na każdy telefon i mail od klienta!

Na portalu www.soscertyfikacja.pl umieszczamy nowe informacje i aktualne wydarzenia ze świata certyfikacji.

Zobacz również:

Przejdź do formularza zapytania
Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania, wyślij do nas swoje pytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!