System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000


Już prawie 300 organizacji, które przygotowaliśmy do certyfikacji pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce wdrażających system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000. Duże doświadczenie naszych konsultantów gwarantuje skuteczne wdrożenie systemu w organizacjach zatrudniających od  jednej do kilkuset osób.

Kierując się doświadczeniem proponujemy Państwu najkorzystniejszy, kompleksowy program wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, który za każdym razem dostosowujemy do potrzeb organizacji klienta.

Obejmuje on następujące etapy:

Etap 1 – Diagnoza

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji klienta pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 28000, wskazanie obszarów wymagających uzupełnienia. Konsultanci dokonują przeglądu istniejących dokumentów dotyczących bezpieczeństwa, wymagań AEO i prawnych, identyfikują grupy informacji oraz obszary, które podlegają szczególnej ochronie. W trakcie spotkań z pracownikami, przeglądu dokumentacji i zasad działania organizacji może okazać się, iż organizacja w dużym stopniu jest już zgodna z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg normy ISO 28000 .

Etap 2 – Szkolenie kierownictwa organizacji

Głównym celem tego szkolenia jest przekonanie kierownictwa do wykorzystania wdrażanego systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jako narzędzia przydatnego do zarządzania organizacją oraz na podstawie wyników diagnozy ustalenie podstaw budowanego systemu. Zaangażowanie kierownictwa organizacji jest podstawą funkcjonowania każdego systemu zarządzania. Zaangażowanie to bezpośrednio promieniuje na pozostałych pracowników wspomagając w ten sposób pracę pełnomocnika ds. systemu.

Etap 3 – Szkolenie pełnomocnika

Pełnomocnik odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. W czasie trwania projektu jest osobą, która m.in. koordynuje prace przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu i rozpowszechnianiu dokumentacji systemu ISO 28000. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem będzie dbał o jej aktualizację, a dodatkowo przygotowywał i nadzorował przebieg audytów wewnętrznych.
Szkolenie może być zrealizowane indywidualnie lub w ramach kursów otwartych. Dodatkowo dla pełnomocników przygotowaliśmy poradnik „Od wdrożenia do certyfikacji”.

Etap 4 – Szkolenie grup roboczych,

Etap opracowania dokumentacji prowadzony jest wspólnie z pracownikami odpowiedzialnymi i realizującymi zadania w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji. Dlatego ważne jest, aby osoby te znały podstawy wdrażanego systemu, wymagania normy oraz wymagania jakie są im stawiane związku z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw zgodnego z ISO 28000. Wspólnie z pracownikami omawiane są zachodzące w organizacji procesy, działalności i zadania.

Etap 5 – Konsultacje przy tworzeniu polityki bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wymaga opracowania dokumentacji w odniesieniu do przebiegających procesów, działalności i potrzeb organizacji. Na dokumentację składają się m.in. procedury obowiązkowe wymagane przez normę, procedury (instrukcje) operacyjne. Dokumentacja powinna wykorzystywać dokumentację już funkcjonującą w organizacji np.: procedury, instrukcje i formularze, z których do tej pory korzystali pracownicy. Wraz z oddelegowanymi do budowania systemu bezpieczeństwa łańcucha dostaw pracownikami organizacji zostanie sformułowana polityka zarządzania bezpieczeństwem. Będzie to dokument deklarujący zaangażowanie kierownictwa i wyznaczający podejście organizacji. Konsultanci zapewnią propozycje dokumentów i formularzy oparte na metodyce MERITUM, które ułatwią i przyspieszą proces tworzenia dokumentacji.

Dokumentację przygotowują pracownicy organizacji lub na życzenie klienta konsultanci Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, uzgadniając ją z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary.

Etap 6 – Szkolenie audytorów wewnętrznych

Po opracowaniu dokumentacji należy sprawdzić poprawność i stan wdrożenia opisanych w dokumentacji rozwiązań. Zadania te realizowane są przez przeszkolonych pracowników organizacji – audytorów wewnętrznych. Celem szkolenia jest przygotowanie audytorów do praktycznego przeprowadzenia audytów stąd też zawiera ono szereg ćwiczeń i scenek audytowych. Po ukończeniu szkolenia audytorzy otrzymują certyfikaty.
Oferujemy również kursy otwarte.

Etap ten nie musi być realizowany, jeżeli klient nie dysponuje osobami mogącymi pełnić funkcję audytora wewnętrznego lub zakłada, że organizacja samodzielnie nie będzie przeprowadzała audytów wewnętrznych. Wówczas rolę audytora wewnętrznego przejmuje konsultant pomagający przy wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, który zgodnie z planem audytów wewnętrznych przeprowadza audyty w fazie wdrożenia jak również i później, podczas utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Etap 7 – Wdrożenie polityki bezpieczeństwa łańcucha dostaw – audyty wewnętrzne

 Etap wdrożenia polega na przekazaniu wszystkim pracownikom opracowanej dokumentacji, polityki bezpieczeństwa oraz świadomości dotyczącej ich roli w funkcjonującym systemie. Forma przekazywania informacji dostosowywana jest do zasad panujących w organizacji (spotkania, szkolenia wewnętrzne, broszury, intranet). Coraz większą popularność zdobywają krótkie szkolenia e-learningowe, przygotowywane na bazie dokumentacji klienta, udostępniane wszystkim pracownikom organizacji.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jest to również etap dokonania oceny funkcjonowania systemu i sprawdzenia gotowości do certyfikacji, poprzez przeprowadzenie auditów wewnętrznych, wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych.

Etap 8 – zgłoszenie gotowości do certyfikacji – przegląd zarządzania

Ostatnim etapem wdrożenia jest przeprowadzenie Przeglądu zarządzania. Jest to spotkanie wszystkich właścicieli procesów, pełnomocnika, pod przewodnictwem osoby zarządzającej organizacją. W spotkaniu przeważnie uczestniczy konsultant pomagając w sprawnym i zgodnym z wymaganiami normy ISO 28000 jego przeprowadzeniu. Po zakończeniu konsultant pomaga pełnomocnikowi w przygotowaniu Raportu z przeglądu zarządzania.

Etap 9 – Certyfikacja

Etap ten realizowany jest przez wybraną jednostkę certyfikującą. Pomagamy w wyborze firmy certyfikującej. Podczas audytu certyfikującego nie pozostawiamy Klientów bez opieki!

W celu ułatwienia klientom kontaktu z jednostkami certyfikującymi Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum współpracuje jako partner merytoryczny z portalem soscertyfikacja.pl.

Etap 10 – serwisowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Po otrzymaniu certyfikatu nie zostawiamy naszych klientów samych. Na życzenie pomagamy w utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw: szkolimy, audytujemy, przeprowadzamy przegląd systemu przed audytami nadzoru. Nasi konsultanci odpowiadają na każdy telefon i mail od klienta!

Na portalu soscertyfikacja.pl umieszczamy nowe informacje i aktualne wydarzenia ze świata certyfikacji.

Zobacz również:

Poradnik “Jak samodzielnie wdrożyć ISO?”

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania, wyślij do nas swoje pytanie, a nasi konsultanci bezpłatnie przygotują dla Ciebie ofertę!