Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik ISO 14001:2015


Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego przez Pełnomocnika ISO 14001:2015 oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych w roli Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania i audytowania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uzyskać tytuł “Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015” i/lub “Pełnomocnik ISO 14001:2015” systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie przeprowadzone jest w postaci wykładów uzupełnianych praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskiem w rożnych branżach.

Adresaci szkolenia:

  • Kandydaci na audytorów wewnętrznych ISO 14001:2015,
  • Kandydaci na pełnomocników ISO 14001:2015 systemów zarządzania środowiskowego.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz zadaniami Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015 i Pełnomocnika ISO 14001:2015:

  • Wymaganiami normy ISO 14001:2015
  • Kontekst organizacji
    • Strony zainteresowane
    • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Zobowiązania dotyczące zgodności
  • Planowanie
    • Ryzyka i szanse w SZŚ
    • Aspekty środowiskowe
  • Działania operacyjne
  • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
  • Monitorowanie i doskonalenie
  • Przygotowanie audytorów wewnętrznych do realizacji zadań dotyczących audytowania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2015 i wytycznymi ISO 19011
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej jako ważny element pracy audytora wewnętrznego ISO 14001:2015
  • Część warsztatowa:
    • wykonanie ćwiczeń związanych z metodami auditowania
    • uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia audytów
  • Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność Pełnomocnika ISO 14001:2015

Program szkolenia:

  • Omówienie wymagań norm ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian
  • Poprawna interpretacja wymagań normy ISO 14001 na podstawie przedstawianych przykładów – praca z normą.
  • Kontekst organizacji, analiza ryzyka, cykl życia produktu – warsztat.
  • Analiza działalności organizacji a identyfikacja aspektów środowiskowych – warsztat
  • Programy środowiskowe
  • Identyfikacja wymagań prawnych
  • Sterowanie operacyjne
  • Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
  • Zadania auditora wewnętrznego, procedura przeprowadzania audytu.
  • Podstawy Komunikacji interpersonalnej
  • Elementy skutecznego słuchania
  • Zasady układania pytań.
  • Przygotowanie do przeprowadzenia audytu – warsztat, praca z normą
  • Przeprowadzenie audytów w grupach.
  • Wypełnienie i omówienie raportów po audycie
  • Omówienie zadań, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika
  • Przygotowanie przeglądu zarządzania i raportu
  • Dokumentowanie systemu zarządzania
  • Omówienie przykładów procedur systemowych
  • Egzamin / Test kończący szkolenie

Po szkoleniu uczestnicy kursu otrzymują:

  • Certyfikaty:
    • “Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015”,
    • “Pełnomocnik ISO 14001:2015”

Cena: 800,00 zł + 23% VAT/ osoba

Audytor/ Pełnomocnik ISO 14001:2015
  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagany ważny e-mail)