Adresaci szkolenia:

Kandydaci na Pełnomocników ds. systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2012 (BS 25999) oraz na audytorów wewnętrznych systemu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 22301:2012 (BS 25999), w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego.

Opis:

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji pełnomocnika na etapie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. Omawiane są etapy i sposoby skutecznego wdrożenia systemu. Zajęcia prowadzone na bazie studium przypadku pozwalają samodzielnie prześledzić i przeanalizować przykładowe wdrożenie systemu.

Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu, opracowują pytania audytowe, biorą udział w audytach szkoleniowych. Ćwiczą interpretację wymagań normy, identyfikację niezgodności, wyznaczanie działań korygujących i zapobiegawczych. Dodatkowo są prezentowane podstawy komunikacji niewerbalnej oraz elementy socjotechniki audytowej.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Program szkolenia:

______________

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.

Uczestnicy szkolenia interpretują wymagania normy oraz wskazują przykładowe sposoby ich realizacji w praktyce.

Wstęp

 • Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 • Zasady systemu zarządzania
 • Podejście procesowe

Omówienie wymagań normy ISO 22301:2012 (BS 25999).

 • Wprowadzenie
 • Praca z normą:
 • Analiza BIA (Business Impact Analysis)
 • Analiza ryzyka
 • Zasady dokumentowania procesów
 • Strategia i ciągłość działania
 • Dokumentacja systemu
 • Plany ciągłości działania
 • Warsztaty

______________

Audytor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z audytowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej.

Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej.
Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

Działania audytowe

 • Plan i program audytu
 • Warsztaty: program audytu

Przygotowanie do audytu

 • Zasady układania pytań.
 • Warsztat: Opracowanie listy pytań audytowych

Przeprowadzenie audytu

 • Przebieg audytu
 • Metody zbierania informacji

Podstawy komunikacji

 • Relacja audytor – audytowany
 • Zachowania audytowanych i audytorów
 • Zniekształcenia komunikacji
 • Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 • Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.

Zakończenie audytu

 • Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 • Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 • Najczęściej popełniane błędy

______________

Pełnomocnik ds. Ciągłości działania

 • Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. Ciągłości działania, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 • Proces doskonalenia,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Przegląd zarządzania,
 • Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania ciągłością działania,
 • Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
 • Wybór jednostki certyfikującej.
 • Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.

Czas trwania:

Szkolenie trwa dwa dni w godzinach do 9.00 do 16.00

 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarezerwuj miejsce na szkoleniu poprzez formularz on-line:
rezerwacja udziału w szkoleniu