[showtrainingheader2dni registration_link=’https://www.centrum-doskonalenia.pl/rezerwacja-audytor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-20000-12012/’ iso_standard=’ISO 20000-1:2012′]

Adresaci szkolenia:

Wszyscy pracownicy organizacji chcący poszerzyć lub zdobyć wiedzę na temat systemu zarządzania usługami na bazie normy ISO 20000-1, pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni.

Cel szkolenia:

Prezentacja wymagań normy dotyczących systemu zarządzania usługami, identyfikacja i omówienie niezbędnych procesów systemu zarządzania usługami, zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami podejścia procesowego, modelowania oraz optymalizacji procesów, omówienie dokumentów i zapisów wymaganych przez normę.

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procesami systemu zarządzania usługami, a następnie dla wybranych procesów zastanowią się nad oceną skuteczności ich funkcjonowania, będą modelować ich przebieg oraz zastanowią się nad zagrożeniami (analiza ryzyka) dla funkcjonowania systemu, udokumentują stosowane zabezpieczenia, opracują wymagane normą dokumenty i zapisy: plany i politykę zarządzania usługami, raport z usług i inne.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych przez uczestników szkolenia podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Program szkolenia:

Wymagania normy

W ramach ujednolicania poziomu wiedzy uczestników oraz wyjaśnienia pojęć uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi wymaganiami normy ISO 20000-1. Omówione zostaną wymagania dotyczące procesów systemu, niezbędnej dokumentacji oraz zapisów, które powstają w wyniku funkcjonowania systemu.

Operacyjne zarządzanie procesami

Uczestnicy szkolenia podzielą się na grupy i każdej z grup zostanie przydzielony proces z mapy procesów. Zadaniem uczestników będzie opracowanie odpowiedzi na pytanie: „Skąd wiemy, że proces działa poprawnie?”. W części warsztatowej grupy będą realizować zadania warsztatowe dla przydzielonym im procesów, a wyniki zostaną zaprezentowane pozostałym uczestnikom.

Procesy w ISO 20000-1

Analiza ryzyka
Funkcjonowanie procesów, wdrażanie zmian, czy też zapewnienie bezpieczeństwa usług realizowane jest na bazie analizy ryzyk, mogących wystąpić w czasie realizacji. W tej części szkolenia zostanie zaprezentowana metodyka analizy ryzyka wraz z jej praktycznym zastosowaniem podczas warsztatów.
Bezpieczeństwo informacji
Jednym z wymaganych procesów systemu zarządzania usługami jest zarządzanie bezpieczeństwem informacji na przykładzie normy ISO/IEC 17799 (ISO/IEC 27002). Omówione zostaną jej podstawowe wymagania i sposoby realizacji wymaganych zabezpieczeń.

Audyt wewnętrzny

 • Proces audytu wewnętrznego,
 • Kwalifikacje i predyspozycje audytorów wewnętrznych,
 • Przygotowanie do przeprowadzenia audytu,
 • Układanie listy pytań.
 • Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 • Egzamin dla audytorów wewnętrznych.

Pełnomocnik ISO 20000-1

 • Przedstawienie roli Pełnomocnika, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
 • Proces doskonalenia,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Przegląd zarządzania,
 • Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie audytu certyfikującego.
 • Wybór jednostki certyfikującej.
 • Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.

[showtrainingfooter2dni registration_link=’https://www.centrum-doskonalenia.pl/rezerwacja-audytor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-20000-12012/’ iso_standard=’ISO 20000-1:2012′]