Inspektor RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy europejskie z zakresu ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich (RODO). Przepisy te nakładają na administratorów danych osobowych (ADO) nowe obowiązki związane z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe. Administrator będzie musiał wykazać zgodność tych zabezpieczeń z wymaganiami prawnymi (zasada rozliczalności). Aby spełnić wskazane zadania może wystąpić potrzeba skorzystania z pomocy eksperta – Inspektora ochrony danych osobowych (IODO) powołanego przez ADO.

Rozporządzenie wskazuje, kiedy ADO ma obowiązek powołania IODO. Będzie to miało miejsce:

 • w przypadku wszystkich organów i podmiotów publicznych niezależnie od zakresu przetwarzanych danych,

 • w stosunku do podmiotów, które w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują osoby

 • w przypadku, gdy działalność podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych.

Niezależnie od wskazanego nakazu wskazane jest aby Inspektorzy byli powoływani również w organizacjach gdzie nie ma takiego obowiązku.

Do zadań inspektora należy:

 • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach,

 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:

  • podział obowiązków,

  • działania zwiększające świadomość,

  • szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,

  • powiązane z tym audyty,

 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

 • współpraca z organem nadzorczym,

 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami dotyczącymi oceny skutków, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Ady spełnić te wymagania Inspektor powinien mieć odpowiednie kompetencje z zakresu:

 • znajomości RODO,

 • wiedzy fachowej na temat prawa,

 • praktyk w dziedzinie ochrony danych,

 • umiejętności wypełnienia zadań wskazanych powyżej.

Przy ustalaniu niezbędnego poziomu wiedzy fachowej należy wziąć pod uwagę w szczególności prowadzone operacje przetwarzania danych oraz ochrony jaka jest wymagana podczas przetwarzania danych osobowych.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci świadczą stałe usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmach różnych branż, pomagają w opracowaniu dokumentacji. Zapraszamy również na szkolenia otwarte „Inspektor / audytor RODO” oraz do zakupu szkoleń e-learningowych dla pracowników.

Send a Comment