[showtrainingreservation_2dni color1=’#69C’ color2=’#69C’ program_link=’https://www.centrum-doskonalenia.pl/opis-szkolenia-audytor-wewnetrzny-wg-krajowe-ramy-interoperacyjnosci/’ training_info=’Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność w zakresie bezpieczeństwa informacji na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku /Dz.U. Nr 0, poz. 526/ oraz z normami ISO 27001, ISO 27002 (ISO 17799), ISO 27005, ISO 20000 oraz ISO 24762 i ISO 22301. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu oraz dokumentowania jego wyników.’ cform=’Audytor Wewnętrzny KRI’ iso_standard=’wg Krajowe Ramy Interoperacyjności’ role=’Audytor wewnętrzny’ aprice=’1000 zł + 23% VAT’]