Inspektor Ochrony Danych / audytor RODO on-line

Ochrona Danych Osobowych

Event details

 • Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa
 • czwartek - 18 Czerwiec, 2020, 8:00 - piątek - 19 Czerwiec, 2020, 3:00

Contact event manager

Book your tickets

Thank you Kindly

Inspektor Ochrony Danych / audytor RODO on-line

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

czwartek - 18 Czerwiec, 2020, 8:00 - piątek - 19 Czerwiec, 2020, 3:00
Czerwiec 18, 2020

000000

Centrum Doskonalenia

Organizer's other events

Inspektor Ochrony Danych / audytor RODO on-line

Ul. Harfowa 1a lok 1b, 02-389 Warszawa

czwartek - 18 Czerwiec, 2020, 8:00 - piątek - 19 Czerwiec, 2020, 3:00
Czerwiec 18, 2020

PRINT

Zgłoszenie na szkolenie


Jeśli masz do nas pytanie, potrzebujesz szkolenia w formule zamkniętej, chcesz zapytać o zniżkę – Napisz do nas 🙂

Napisz do nas

 

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie aktualnych przepisów,
 • omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), (przetwarzanie danych pracowników, obowiązki informacyjne, powierzenia przetwarzania danych, sporządzanie rejestrów,
 • omówienie zadań i obowiązków, (uprawnień?) Inspektora Ochrony Danych Osobowych, (powołanie IOD, kontakt z UODO)
 • omówienie zadań audytora ODO
 • omówienie metody i ćwiczenie przygotowania się i przeprowadzania audytu wewnętrznego

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Omówienie Ustawy i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
  2. System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
 2. Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych
  1. Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  2. Przetwarzanie danych.
  3. Profilowanie danych.
  4. Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  5. Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 3. Funkcje i stanowiska – zadania i odpowiedzialności:
  1. Administrator danych osobowych (ADO)
  2. Inspektor ochrony danych (DPO/IODO)
  3. Osoba upoważniona do przetwarzania danych
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  1. Legalności
  2. Celowości
  3. Adekwatności
  4. Merytorycznej poprawności
  5. Ograniczenia czasowego
  6. Poufności i integralności danych
  7. Rozliczalności
  8. Przejrzystości
  9. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  10. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
  11. Obowiązek informacyjny

Dzień 2:

 1. Prawa i obowiązki
  1. Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  2. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 2. Analiza ryzyka zgodna z RODO
  1. Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  2. Ocena wyników szacowania.
  3. Warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
 3. Powierzenie i przekazywanie
  1. Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
  2. Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  3. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
 4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
  1. Polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection
  2. Zasady dokumentowania

Dzień 3:

 1. Rejestry
  1. Rejestr kategorii przetwarzania danych,
  2. Rejestr czynności przetwarzania danych,
  3. Rejestr podmiotów upoważnionych do przetwarzania,
  4. Rejestr podmiotów powierzenia danych,
  5. Rejestr incydentów
 2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  1.  Wymagania prawne
  2. Dobre praktyki
 3. Audytowanie ochrony danych osobowych
  1. Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
  2. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
  3. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
  4. Układanie listy pytań oceniających:
  5. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.
 4. Egzamin – 2 godz.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych
oraz Audytora Ochrony Danych Osobowych

Cena: 600 + 23% VAT/ osoba
Lokalizacja: on-line

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)
BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

Share this Post!

About the Author : admin


Zapisz się do Newslettera

Odbierz e-book "Poradnik krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych"

Akceptuje politykę prywatności