Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy potrzebnej do dostosowania wdrożonego już systemu zarządzania BHP do wymagań normy ISO 45001:2018, omówienie wymagań i przekazanie praktycznych podpowiedzi. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 45001:2018.

Ramowy program szkolenia:

 1. Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu.
 2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany.
 3. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania BHP:
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
  • Określenie zakresu systemu.
 4. Przywództwo i udział pracowników
  • Polityka BHP
  • Role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia
  • Udział i konsultacje.
 5. Planowanie – warsztaty
  • Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami.
  • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP
  • Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
 6. Wsparcie
  • Zasoby, kompetencje, świadomość
  • Informacja i komunikacja
  • udokumentowana informacja.
 7. Działanie
  • planowanie i sterowanie operacyjne
  • outsourcing i zakupy
 8. Ocena wyników
  • Monitorowanie, pomiary, analiza, ocena
  • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
 9. Audytowanie – warsztaty
 10. Doskonalenie systemu
 11. Dyskusja i podsumowanie wynikających z normy zmian.

Certyfikaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Cena: 700 zł + 23% VAT

[cforms name=”Dostosowanie ISO 45001″]