Certyfikacja ISO zawsze związana jest z audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dlatego nasza oferta zawiera możliwość przeprowadzenia audytów w Państwa organizacji. Audyty wewnętrzne przeprowadzane przez naszych specjalistów są dobrze przygotowane, rzetelnie przeprowadzone a na koniec profesjonalnie podsumowane.

Audyty zerowe

Są to audyty określające stopień przygotowania organizacji do audytu certyfikującego. Mogą być przeprowadzane:

 • przed rozpoczęciem wdrożenia, stanowiąc jednocześnie diagnozę systemu,
 • po wdrożeniu, aby sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością przed wizytą audytora z jednostki certyfikującej.

Podczas audytów zerowych konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001,PN-N 18001, ISO 27001, ISO 20000-1ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyt przed nadzorem

Organizacja posiadająca certyfikat systemu zarządzania jakością raz w roku odwiedzana jest przez audytora jednostki certyfikującej. Aby pełnomocnik miał pewność, iż prawidłowo przygotował firmę do audytu nadzoru, w pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie audytów przez doświadczonych konsultantów. Audyt da prawdziwą informację o stanie systemu a do zauważonych wówczas niezgodności w organizacji można jeszcze będzie uruchomić działania korygujące.

Audyty przed re-certyfikacją

Podobnie jak audyty przed nadzorem pomagają przygotować organizację, tak samo audyty wewnętrzne przed audytem re-certyfikującym oceniają stan systemu po trzech latach jego funkcjonowania. Należy pamiętać, że trudność audytu re-certyfikującegojest porównywalna z audytem certyfikującym.

Nasi konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001,ISO 20000-1ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyty doskonalące

W efekcie tych audytów, audytorzy mogą m.in.:

 • wskazać możliwości udoskonalenia dokumentacji (zmniejszenia ilości, przejścia z formy papierowej na elektroniczną),
 • dokonać oceny zarządzania procesami,
 • sprawdzić skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych,
 • wykonać audyty „trudne” dla audytorów wewnętrznych, z organizacji.

 Audyty drugiej strony

Są to audyty realizowane przez naszych ekspertów, na zlecenie Klienta u jego obecnych lub przyszłych dostawców, realizowane również na zlecenie koncernów i firm wielo oddziałowych.

Konsultanci CDZ Meritum mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001,ISO 27001, ISO 20000-1ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Outsourcing procesu audytowania

Organizacje, które mają wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO 14001ISO 27001 szukając redukcji kosztów coraz częściej sięgają do outsourcingu. Zaletą zlecenia do CDZ Meritum zadań związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością lub procesu audytowania jest:

 • korzystanie z wiedzy ekspertów,
 • przejęcie przez nas czynności szkoleniowych i uświadamiających,
 • koncentracja działań organizacji na jej kluczowych procesach,
 • optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w działaniach najistotniejszych dla przedsiębiorstwa.

Najczęściej usłudze outsourcingu poddajemy IT, szkolenia, księgowość, kadry i coraz częściej zakupy. Ostatnio do tych kategorii dodawany jest nadzór nad systemem zarządzania jakością lub tylko zarządzanie audytami.

Dlaczego zarządzanie audytami warto zlecić na zewnątrz?

 • zaoszczędzimy czas pełnomocnikowi (koszt pracy menedżera) poświęcany działaniom czysto administracyjnym: planowania, powiadamiania, raportowania z audytów,
 • obniżymy koszty funkcjonowania organizacji (koszty pracowników delegowanych do przeprowadzenia audytu),
 • doświadczeni eksperci zrobią to szybciej (obniżenie kosztu oderwania od pracy osób poddawanych audytowi),
 • nie musimy szkolić nowych audytorów i przeprowadzać warsztatów doskonalących dla dotychczasowych (koszt szkoleń i koszt oderwania od pracy),
 • korzystamy z wiedzy i doświadczenia ekspertów,
 • możemy liczyć na doradztwo i pomoc w diagnozowaniu oraz ustalaniu działań korygujących i zapobiegawczych a przez to w doskonaleniu skuteczności procesów,
 • otrzymamy obiektywną informację o funkcjonowaniu organizacji,
 • eliminując bariery wynikające z relacji między audytorem a audytowanym, możemy poddać ocenie wszystkie obszary i wszystkich pracowników, łącznie z kierownictwem organizacji,
 • eliminując stratę czasu na przygotowanie się do audytu i audytowanie, pozwolimy skupić się swoim pracownikom na bieżącej pracy, czyli tym co najlepiej potrafią robić.

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum przejmie od Państwa zarządzanie systemem jakości i procesu audytowania systemów zarządzania jakością na zgodność z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, ISO 20000-1ISO 28000, ISO 13485oraz systemami zintegrowanymi.

Z procesu audytowania możemy uczynić narzędzie wspomagające zarządzanie organizacją, zapominając, iż jest to „dobrodziejstwo” wynikające z faktu posiadania certyfikatu ISO.