Norma SA 8000 – Wymagania

Norma SA 8000 swoimi wymaganiami obejmuje następujące obszary działania organizacji:

1) Praca wykonywana przez dzieci
2) Praca przymusowa
3) Bezpieczeństwo i higiena pracy
4) Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania umów zbiorowych
5) Dyskryminacja
6) Działania dyscyplinarne
7) Godziny pracy
8) Wynagrodzenie
9) Systemy zarządzania, w tym polityka w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Wymienione wymagania dotyczą przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych. Po spełnieniu 8 wymagań można przystąpić do realizacji punktu 9, który określa poszczególne elementy systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną, w tym politykę socjalną.

Odpowiedzialność społeczna w zintegrowanym systemie zarządzania

Wymagania normy SA 8000 w większości są sformułowane w sposób zbliżony do norm ISO serii 9000, obejmujących zarządzanie jakością. Przykładowo:

1) Naczelne kierownictwo musi określić sposób postępowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do odpowiedzialności socjalnej oraz warunków pracy w taki sposób, aby:
a) obejmował on zobowiązanie się do postępowania zgodnego ze wszystkimi wymogami niniejszej normy oraz wymogami, do których przedsiębiorstwo zobowiązało się stosować;
b) obejmował on zobowiązanie stosowania się do obowiązujących w danym kraju praw i innych stosownych przepisów oraz do przestrzegania międzynarodowych instrumentów normatywnych;
c) obejmował zobowiązanie do ciągłej poprawy;
d) był efektywnie udokumentowany, wdrażany, utrzymywany, przekazywany i dostępny w zrozumiałej formie dla całego personelu, z uwzględnieniem dyrektorów, członków zarządu, kierowników, nadzorców oraz pracowników zatrudnionych bezpośrednio, na umowę-zlecenie lub w inny sposób reprezentujących przedsiębiorstwo;
e) był publicznie dostępny.

2) Najwyższe kierownictwo musi okresowo dokonywać przeglądu adekwatności, odpowiedniości oraz efektywności prowadzonej przez przedsiębiorstwo polityki socjalnej, wyników procedur i postępowań w odniesieniu do wymogów niniejszej normy i w odniesieniu do innych wymogów podpisanych przez przedsiębiorstwo. W razie konieczności powinny być wdrażane odpowiednie uzupełnienia i poprawki do systemu.

3) Przedsiębiorstwo musi opracować i stosować odpowiednie procedury mające na celu dokonywanie oceny i wybór dostawców w oparciu o ich możliwości spełniania wymogów niniejszej normy.

4) Przedsiębiorstwo musi wdrożyć działania naprawcze i zaradcze oraz przeznaczyć odpowiednie środki zgodnie z naturą i wagą określonego nieprzestrzegania polityki socjalnej przedsiębiorstwa i/lub wymogów niniejszej normy.

5) Przedsiębiorstwo musi opracować i stosować odpowiednie procedury mające na celu utrzymywanie regularnej łączności ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu przekazywania danych i innych informacji dotyczących zgodności przeprowadzanych działań z wymogami niniejszej normy, w tym, choć nie wyłącznie, wyników przeglądów dokonywanych przez kierownictwo oraz działań monitorujących.

Podobieństwo systemu odpowiedzialności społecznej i systemu zarządzania jakością ułatwia ich zintegrowanie w jeden system zarządzania. Jeżeli organizacja posiada już wdrożony system zarządzania jakością, to w dużym stopniu wymagania normy SA 8000 mogą być zrealizowane poprzez odpowiednie rozszerzenie i zmodyfikowanie już istniejących procedur, co oczywiście nie eliminuje potrzeby opracowania dodatkowych procedur, wynikających już z samej specyfiki wymagań systemu odpowiedzialności społecznej. Należą do nich przykładowo:

  • Procedury zapobiegające zatrudniania nieletnich,
  • Procedury określające jednoznacznie i odpowiednio wcześnie ujawniane zasady i warunki zatrudnienia przed okresem naboru pracowników, okresem przed ich zatrudnieniem i okresem zatrudnienia.
  • Procedury zapewniające pracownikom bezpieczne – w szerokim tego słowa znaczeniu – środowisko pracy, w szczególności procedury obejmujące sytuacje wypadkowe i awaryjne, zasady wynagradzania, godziny pracy, itp.
  • Procedury zapewniające równy status dla wszystkich pracowników, które powinny mieć swoje przełożenie na systemy motywacyjne oraz kodeksy etyki działania.
Share this Post!

About the Author : admin