Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN ISO 9001:2015


Dzień I – omówienie zmian w normie i opracowanie analizy ryzyka

 1. Omówienie genezy wprowadzonych i zmian.
 2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania jakością:
  • kontekst,
  • zakres,
  • przywództwo,
  • ryzyko i szanse,
  • dokumentowanie systemu.
 3. Dlaczego trzeba zarządzać ryzykiem? Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem
  • Co to jest ryzyko?
  • Rodzaje ryzyka i obszary występowania
  • Cele i zasady zarządzania ryzykiem.
  • Proces zarządzania ryzykiem.
  • Role i odpowiedzialności.
 4. Przedstawienie zarządzania ryzykiem w kontekście szerokiego zarządzania całą organizacją. Przedstawienie realiów zarządzania ryzykiem w kontekście zarządzania przez cele. Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat praktyczny odnoszący się do zidentyfikowanych w organizacji procesów i występujących w nich ryzyk.
  • Ustalenie kontekstu organizacji i ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Wycena ryzyka
  • Określenie źródeł ryzyka
  • Określenie kryteriów ryzyka

Dzień II – Wprowadzenie zmian w praktyce – warsztaty na bazie funkcjonujących w firmach procesach

 1. Do zidentyfikowanych ryzyk przygotowanie planów postępowania z ryzykiem – warsztat.
 2. Identyfikacja zmian wprowadzonych w normie w odniesieniu do poszczególnych procesów funkcjonujących w organizacjach – warsztat. Dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
 3. Omówienie wpływu zmian w normie na dokumentowanie systemu.
 4. Audytowanie systemów wg wymagań nowej normy – przeprowadzenie scenek audytowych.
 5. Szczegółowe przeanalizowanie zmian w przeprowadzanych przeglądach zarządzania.
 6. Dyskusja nad zmienionymi w normie wymaganiami w zakresie odpowiedzialności za system zarządzania jakością.